Mani ceļojumi

Ceļojuma līgums

 

CEĻOJUMA LĪGUMS Nr. _______________

Rīgā                                                                 2021. gada____.___________

Tūrisma aģentūra SIA Latvia Tours”, Reģ. Nr. 40103042144, kas atrodas pēc adreses Aspazijas bulv. 24-10, Rīgā, LV-1050, licences Nr. T-2019-137 tūrisma operatoru un aģentu datubāzē, turpmāk tekstā saukta AĢENTŪRA, kuras vārdā rīkojas ceļojumu konsultants _______________________, kas attiecīgi pilnvarots slēgt un parakstīt CEĻOJUMA LĪGUMU, turpmāk tekstā LĪGUMS, no vienas puses, un persona, turpmāk tekstā KLIENTS, kura iegādājas tūrisma pakalpojumu komplektu, turpmāk tekstā CEĻOJUMS , ievērojot nopietni, apzinīgi un brīvi, bez viltus, maldiem un spaidiem pausto gribu, noslēdz šo LĪGUMU par sekojošo:

1. Līguma priekšmets
1.1. AĢENTŪRA pārdod un KLIENTS pērk CEĻOJUMU , saskaņā ar izvēlēto CEĻOJUMA programmu, kas ir atrodama pielikumā Nr.1.
1.2. Ja šajā LĪGUMA izpratnē KLIENTS ir grupa vai ģimene, tad persona, kas parakstīja šo LĪGUMU grupas vai ģimenes vārdā atbild par katras grupas vai ģimenes locekļu šī LĪGUMA nosacījumu izpildi. 
1.3. Klients ceļojumu iegādājas sekojošām personām:
1.3.1. _________________________________________________ (Klienta vārds, uzvārds, personas dati);
1.3.2. _________________________________________________ (Klienta vārds, uzvārds, personas dati);
1.3.3. _________________________________________________ (Klienta vārds, uzvārds, personas dati); turpmāk šajā punktā minētas personas visas kopā un arī katra atsevišķi sauktas arī Klients.
1.4. Parakstot šo LĪGUMU, KLIENTS apliecina, ka ir informēts par iespējamām izmaiņām CEĻOJUMA programmā LR normatīvo aktu un šī LĪGUMA atrunātos ietvaros un piekrīt tiem bez papildus pušu rakstiskas vienošanās.

2. Pakalpojumu veidi, CEĻOJUMA cena, apmaksas kārtība un LĪGUMA laušana, anulācijas noteikumi
2.1. CEĻOJUMA sagatavošanu un organizēšanu veic AĢENTŪRA SIA “Latvia Tours”.        
2.2. CEĻOJUMA cena_______________Euro ( …....….)  

2.3. Apmaksas kārtība
2.3.1. KLIENTS apņemas doties norādītajā CEĻOJUMĀ, kā arī veikt apmaksu  saskaņā ar LĪGUMA noteikumiem.
2.3.2. Veicot pasūtījumu,  KLIENTS apmaksā  20% no CEĻOJUMA cenas, atlikušo maksājumu apņemas veikt ne vēlāk kā 31 dienu pirms CEĻOJUMA sākuma.
2.3.3. Ja CEĻOJUMA pasūtīšana notiek, kad līdz CEĻOJUMA sākuma datumam atlicis mazāk par 31 dienu, pilna apmaksa veicama pasūtījuma dienā.
2.3.4. AĢENTŪRA ir tiesīga atsevišķos gadījumos noteikt atšķirīgu apmaksas kārtību un termiņus, par to informējot KLIENTU (-us).
2.3.5. Gadījumā, ja KLIENTS norādītajā termiņā nav veicis pilnu samaksu, tad AĢENTŪRA negarantē šajā lūgumā norādīto pakalpojumu izpildi.

2.4. CEĻOJUMA   līguma laušana un anulācijas noteikumi
LĪGUMA laušanas gadījumā pēc KLIENTA iniciatīvas AĢENTŪRA ietur līgumsodus no KLIENTA samaksātas naudas summas šādā apmērā:
2.4.1. 20% no CEĻOJUMA cenas, ja AĢENTŪRA ir apstiprinājusi visus LĪGUMĀ ietvertos pakalpojumus un līdz CEĻOJUMA sākumam ir palikušas vairāk par 42 (četrdesmit divas) dienām;
2.4.2. 75%  no CEĻOJUMA cenas, ja līdz CEĻOJUMA sākumam ir palikušas mazāk par 42 dienām, bet vairāk par 14 dienām;
2.4.3. 100%  no CEĻOJUMA cenas, ja līdz CEĻOJUMA sākumam ir palikušas mazāk par 14 dienām.

3. AĢENTŪRAS pienākumi un atbildība
3.1. AĢENTŪRA organizē CEĻOJUMU atbilstoši programmai, kuru izsniedz KLIENTAM reizē ar šī LĪGUMA noslēgšanu.
3.2. AĢENTŪRA atbild par KLIENTAM piedāvātā CEĻOJUMA izpildi, kā tas paredzēts CEĻOJUMA programmā, izņemot tos gadījumus, kad saistības netiek pildītas trešās personas vai KLIENTA vainas dēļ, kā arī force majore apstākļu gadījumā, tādu notikumu dēļ, kurus AĢENTŪRA nevarēja paredzēt vai novērst, ievērojot visu nepieciešamo piesardzību.
3.3. AĢENTŪRA ir tiesīga mainīt šī LĪGUMA noteikumus ( CEĻOJUMA laiku vai izdarīt izmaiņas CEĻOJUMU programmā un/vai cenā) ne vēlāk kā septiņas dienas pirms CEĻOJUMA uzsākšanas, ja šāda nepieciešamība radusies no AĢENTŪRAS neatkarīgu iemeslu dēļ vai CEĻOJUMA veiksmīgas norises interesēs (LR MK noteikumi Nr.353).
3.4. Ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pirms CEĻOJUMA uzsākšanas AĢENTŪRA  ir tiesīga paziņot KLIENTAM par CEĻOJUMA atcelšanu, ja CEĻOJUMĀ jābūt noteiktam dalībnieku skaitam un tas nav pietiekams (LR MK noteikumi Nr.353). Šajā gadījumā AĢENTŪRA piedāvā līdzvērtīgu braucienu vai atmaksā KLIENTAM visu iemaksāto naudas summu.
3.5. Ja AĢENTŪRAI pirms CEĻOJUMA ir zināms, ka atsevišķi pakalpojumi ārvalstīs netiek sniegti vai neatbilst CEĻOJUMA programmai, AĢENTŪRAI  ir tiesības mainīt attiecīgo pakalpojumu pret līdzvērtīgu.
Pakalpojums ir līdzvērtīgs, ja tas atbilst standartam, kāds paredzēts CEĻOJUMA programmā un būtiski negroza CEĻOJUMA mērķi un nolūkus.
3.6. Ja, izpildot līgumu, AĢENTŪRA nenodrošina kādu no LĪGUMĀ minētajiem pakalpojumiem vai nespēj to sniegt, AĢENTŪRAS pienākums ir piedāvāt KLIENTAM piemērotu alternatīvu pakalpojumu, nepieprasot no KLIENTA papildu samaksu, un kompensēt KLIENTAM cenas starpību, ja sniegtā pakalpojuma cena ir zemāka par aizvietotā pakalpojuma cenu vai arī atlīdzina KLIENTAM par neizmantotajiem pakalpojumiem.
3.7. AĢENTŪRA nav atbildīga un CEĻOJUMA summa netiek atmaksāta, kā arī netiek segti nekādi zaudējumi:
3.7.1. gadījumā, ja KLIENTAM tiek atteikta iebraukšana valstī, un tā rezultātā viņš nevar doties CEĻOJUMĀ;
3.7.2. par varbūtējiem transporta kavējumiem CEĻOJUMA laikā (Pārvadātāja izsniegtā biļete KLIENTAM apliecina noslēgto pārvadājuma līgumu un tā noteikumus par pasažieru pārvadājumiem, atbilstoši Varšavas konvencijas noteikumiem ar grozījumiem, kas izdarīti Hāgā 1955. gada 28. septembrī);
3.7.3. ja CEĻOJUMS tiek pārtraukts sakarā ar likumpārkāpumiem no KLIENTA puses vai imigrācijas departamenta lēmuma dēļ;
3.7.4. ja KLIENTS patvaļīgi pārtrauc CEĻOJUMU vai atsakās no kādas tā daļas;
3.7.5. gadījumā, ja KLIENTIEM tiek atteikta konsulārā vīza.
3.8. Informāciju par nepieciešamo vakcināciju, dodoties pielīgtajā tūrisma braucienā, iespējams iegūt Pasaules veselības organizācijas mājaslapā (www.who.int), Infektoloģijas centrā (www.lic.gov.lv) un citās kompetentajās medicīniskajās institūcijās. AĢENTŪRAS sniegtā informācija par nepieciešamo vakcināciju ir standarta prasību minimums, kas jāievēro KLIENTAM, dodoties CEĻOJUMĀ, kas neizslēdz nepieciešamību pēc papildu vakcīnām. AĢENTŪRA neuzņemas atbildību, ja KLIENTS, dodoties CEĻOJUMĀ, nav pienācīgi medicīniski nodrošinājies.

4. Aģentūras saistības
4.1. Sniegt KLIENTAM pilnu informāciju par CEĻOJUMU un tā noteikumiem.
4.2. Ziņas par KLIENTU izmantot tikai nepieciešamo dokumentu noformēšanai.
4.3. Pirms izbraukšanas izsniegt KLIENTAM CEĻOJUMA dokumentus (avio biļetes, viesnīcas vaučeru, transfera vaučaru, apdrošināšanas polisi, ja KLIENTS ir noformējis apdrošināšanas polisi).
4.4. Ja AĢENTŪRA pirms pakalpojumu sniegšanas ir spiesta ievērojami mainīt kādu būtisku LĪGUMA noteikumu, arī cenu un/vai CEĻOJUMA programmu, AĢENTŪRAS pienākums ir nekavējoties paziņot KLIENTAM par CEĻOJUMA atcelšanu vai CEĻOJUMA cenas paaugstinājumu, ja CEĻOJUMĀ nav nokomplektēts pietiekams dalībnieku skaits. Šajā gadījumā pēc KLIENTA izvēles tam tiek piedāvāta jauna cena pasūtītajam CEĻOJUMAM, cits CEĻOJUMS vai tiek atmaksāta iemaksātā naudas summa.
4.5. Gadījumā, ja KLIENTS atsauc pasūtīto CEĻOJUMU, AĢENTŪRAI ir tiesības ieturēt iemaksāto avansu un citus ar CEĻOJUMA organizēšanu saistītos izdevumus, kas izdarīti līdz pasūtījuma atsaukšanas brīdim.
4.6. AĢENTŪRAI ir pienākums savlaicīgi apmaksāt tiešo piegādātāju rēķinus par KLIENTA CEĻOJUMU.

5. KLIENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
5.1. KLIENTAM ir pienākums savlaicīgi iesniegt AĢENTŪRAI visus nepieciešamos dokumentus formalitāšu noformēšanai.
5.2. KLIENTAM ir pienākums ierasties CEĻOJUMA programmā norādītajos laikos un vietās, stingri ievērot viesnīcu vai citu uzturēšanās (izmitināšanas) vietu, transporta līdzekļu un citu pakalpojumu izmantošanas noteikumus, ievērot CEĻOJUMĀ iekļauto valstu normatīvos aktus un vispārējās uzvedības normas kā arī nodrošināt, lai visi šajā LĪGUMĀ minētie tūristi izpildītu šī LĪGUMA noteikumus un, lai viņi tiktu informēti par pakalpojumu sniegšanas nosacījumiem.
5.3. Savlaicīgi un ne vēlāk kā noteiktos termiņos apmaksāt izvēlēto CEĻOJUMU, saskaņā ar atrunāto cenu un nosacījumiem.
5.4. KLIENTS apņemas veikt maksājumus šādā kārtībā un apmēros:
5.4.1. ne mazāk kā  20% no CEĻOJUMA cenas šī LĪGUMA noslēgšanas dienā;
5.4.2. atlikušo summu  - ne vēlāk kā 31 dienu pirms CEĻOJUMA  sākuma datuma;
5.4.3. ja KLIENTS pasūta pakalpojumus, kas nav atrunāti pakalpojumu programmā un AĢENTŪRA ir spējīga tādus pakalpojumus piedāvāt, KLIENTS apmaksā tos papildus pakalpojuma programmā minētajai cenai pakalpojuma pieprasījuma dienā.
5.5. Ja KLIENTS neievēro LĪGUMA 2.4.punktā noteikto samaksas kārtību, AĢENTŪRAI ir tiesības vienpusēji atteikties no LĪGUMA izpildes un atcelt KLIENTA CEĻOJUMU.
5.6. KLIENTS ir atbildīgs par savām personīgajām mantām, dokumentiem un to derīguma termiņiem. KLIENTAM, dodoties CEĻOJUMĀ:
5.6.1. nepieciešama ceļošanai derīga pase, ar attiecīgām vīzām, ja tās ir nepieciešamas. Pases derīguma termiņš ir atkarīgs no CEĻOJUMA mērķvalsts izvirzītajām prasībām, kuras pirms došanās braucienā ieteicams papildus noskaidrot;
5.6.2. jābūt vakcinētam atbilstoši noteiktām prasībām, ja to prasa attiecīgās valsts normatīvie akti un saprātīgas rūpes par savu veselību;
5.6.3. jābūt minimāliem iztikas līdzekļiem atbilstoši attiecīgās valsts ieceļošanas prasībām.
KLIENTAM ir pienākums ievērot normatīvos aktus, kas nosaka tūrisma braucienos nepieciešamos dokumentus un noteikumus robežu šķērsošanai bērniem.
5.7. CEĻOJUMA  laikā KLIENTS pats uzņemas atbildību par zaudējumiem (sabojāto viesnīcas inventāru utt.), kas nodarīti brauciena laikā trešām personām. Ja zaudējumus nodarījis nepilngadīgais, par tiem atbild un visus zaudējumus sedz persona, kura viņu pavada.
5.8. Ja KLIENTA vainas dēļ AĢENTŪRA būs spiesta veikt jebkāda veida kompensācijas (atlīdzības, soda vai citas naudas summas) izmaksu trešo personu labā sakarā ar trešo personu izvirzītajām pretenzijām vai prasībām, KLIENTS apņemas atlīdzināt AĢENTŪRAI radušos zaudējumus pilnā apmērā.
5.9. KLIENTAM ir tiesības saņemt no AĢENTŪRAS atlīdzību par zaudējumiem, kas radušies LĪGUMA neizpildes vai nepienācīgas izpildes dēļ, izņemot šādus gadījumus:
5.9.1.  pakalpojums tiek atcelts LĪGUMĀ paredzētajā termiņā nepietiekama dalībnieku skaita dēļ;
5.9.2. pakalpojums tiek atcelts ārkārtēju (neparastu, neparedzamu un nekontrolējamu) apstākļu vai notikumu dēļ, kurus AĢENTŪRA nevarēja paredzēt vai novērst, arī ievērojot visu nepieciešamo piesardzību
5.10. Gadījumā, ja KLIENTS nevar doties ceļojumā, KLIENTS ir tiesīgs ieteikt savā vietā citu personu, par to paziņojot AĢENTŪRAI ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms CEĻOJUMA.
Vārdu maiņas gadījumā ir spēkā avio u. c. biļešu operatora rezervācijas izmaiņas noteikumi.
Ja ir iespējams veikt zemāk minētās izmaiņas CEĻOJUMA noteikumos pēc KLIENTU vēlmes (ceļojuma pāradresācija trešajai personai un/vai viesnīcas maiņa), par izmaiņu veikšanu tiek sekojošas papildus maksas:

Par vārda, uzvārda maiņu

…..EUR

Par viesnīcas maiņu

…...EUR un piemaksa par viesnīcu, ja tās cena ir augstāka nekā iepriekš izvēlētajai

 
Norēķini par CEĻOJUMU un papildu maksājumiem par CEĻOJUMA pāradresāciju starp KLIENTU, kurš pāradresē CEĻOJUMU un KLIENTU, kurš saņem CEĻOJUMU, notiek uz atsevišķas šo personu savstarpējās vienošanās pamata.
Mainot viesnīcu saskaņā ar šo punktu papildus maksai par izmaiņu veikšanu, iespējams, būs jāsedz arī cenas starpība, ja alternatīvā viesnīca ir dārgāka nekā sākotnējā pasūtījumā.

5.11. KLIENTA iemaksāto naudu AĢENTŪRA  ir apdrošinājusi, ievērojot MK noteikumus Nr.163 “Noteikumi par kompleksiem tūrisma pakalpojumiem”.
5.12. KLIENTS apņemas veikt veselības un citu obligāto apdrošināšanu ar Latvia Tours starpniecību vai patstāvīgi, ja tā netiek veikta, KLIENTS pats uzņemas atbildību un sedz izmaksas, ja tādas rodas CEĻOJUMA laikā. Kā arī veikt nepieciešamo vakcinēšanu, ja tāda nepieciešamība. Informāciju par epidemioloģisko situāciju jebkurā pasaules valstī, ieceļošanai obligātām un rekomendējošām vakcinācijām Klients uzzina Sabiedrības veselības aģentūras Vakcinācijas dienestā, interneta mājas lapa vd.lv.
5.13. KLIENTS apņemas pirms CEĻOJUMA plānošanas un šī LĪGUMA parakstīšanas, iepazīties ar informāciju par valstīm vai atsevišķām to teritorijām, kuras būtu ieteicams neapmeklēt vai arī apmeklējot ievērot īpašu piesardzību, par to KLIENTS uzzina Ārlietu Ministrijas mājas lapā am.gov.lv/lv/ , sadaļā Informācija ceļotājiem.
5.14. KLIENTS apņemas uzņemties pilnu materiālo atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti pakalpojumu sniegšanas periodā KLIENTA vainas dēļ. Zaudējumi tiek kompensēti uz vietas, bet ja nav iespējams, 10 dienu laikā no attiecīgā rēķina saņemšanas brīža.
5.15. KLIENTS garantē, ka viņš ir iesniedzis pareizus savus un pavadošo personu datus, kas ir nepieciešami pasūtījumu izpildīšanai. Saņemot CEĻOJUMA dokumentus, Klientam ir pienākums pārbaudīt, vai dati atbilst pasūtījumu lietā esošajiem, un nekavējoši informē CEĻOJUMA konsultantu par jebkurām iespējamām pretrunām.

6. PERSONAS DATU APSTRĀDE
6.1. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā AĢENTŪRA, izmantojot atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, nodrošina KLIENTA personas datu konfidencialitāti.
6.2. Lai izpildītu šī LĪGUMA nosacījumus, AĢENTŪRA veic KLIENTA personas datu apstrādi ierobežotā kārtībā un apjomā tikai saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem un AĢENTŪRAS Personas datu apstrādes noteikumiem.
6.3. AĢENTŪRAS Privātuma politika, kurā sīkāk aprakstīta kārtība, kādā AĢENTŪRA apstrādā fizisko personu datus, ir pieejama mājas lapā www.latviatours. lv sadaļā Privātums un sīkdatnes, kā arī pie AĢENTŪRAS  birojos, klientiem pieejamā vietā.
6.4. AĢENTŪRA, lai nodrošinātu LĪGUMA izpildi, var nodot KLIENTA informāciju trešajām personām –apstiprinātiem personas datu apstrādātājiem, ciktāl informācija ir nepieciešama tiem uzdoto uzdevumu izpildei savstarpēji atrunāto  pakalpojumu ietvaros.
6.5. AĢENTŪRA, rīkojoties kā personas datu apstrādes pārzinis, nodrošina KLIENTU kā datu subjektu tiesības saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem un AĢENTŪRAS Privātuma politiku.  

7. PUŠU ATBILDĪBA, STRĪDU RISINĀŠANA UN CITI LĪGUMA NOTEIKUMI
7.1. Puses apņemas stingri ievērot šī LĪGUMA nosacījumus, bet tā neizpildīšanas gadījumā vainīgā Puse apņemas labprātīgi segt cietušai Pusei visus nodarītos zaudējumus.
7.2. AĢENTŪRA neatbild par KLIENTA neierašanos norādītajā izbraukšanas vietā CEĻOJUMA laikā un neuzņemas pienākumu gaidīt aizkavējušos KLIENTUS. Visi izdevumi, kas saistīti ar KLIENTA nokavēšanos, tādējādi CEĻOJUMA pagarināšanu un savlaicīgu neatgriešanos atpakaļ, KLIENTS sedz no saviem līdzekļiem. Ja izbraukšanas dienā KLIENTS laikus neierodas uz attiecīgo transporta līdzekli vai kādā citā veidā savas vainas dēļ neizmanto LĪGUMĀ paredzētos pakalpojumus, viņam nav tiesību pieprasīt kompensāciju par neizmantotiem pakalpojumiem.
7.3. AĢENTŪRA neatbild par izmaiņām CEĻOJUMA programmā, kas saistītas ar nepārvaramas varas apstākļu iedarbību, neparastajiem, neparedzētajiem un nekontrolējamiem apstākļiem, t.s. zemestrīcēm, plūdiem, viesuļvētrām, karadarbību, valsts normatīvo aktu izmaiņām attiecībā uz iebraukšanu un izbraukšanu, ārvalstu pārstāvniecību, robežsardzes, muitas, transporta dienestu un drošības institūciju darbību, streikiem un citām darbībām, kas traucē vai neļauj organizēt vai īstenot CEĻOJUMU pa paredzēto maršrutu, un kuru rašanos CEĻOJUMA laikā AĢENTŪRA nevarēja paredzēt, darbojoties pēc vislabākās sirdsapziņas.
7.4. KLIENTAM ir tiesības divu gadu laikā pēc tūrisma brauciena iesniegt AĢENTŪRAI pretenzijas par nepienācīgu LĪGUMA izpildi.
7.4.1. AĢENTŪRA pieņem sūdzības par tūrisma braucienā iekļautiem pakalpojumiem tikai tad, ja tās ir dokumentāli pamatotas. Ja KLIENTA izvirzītā pretenzija nav dokumentāli pamatota, tad Klients zaudē iespēju pieprasīt kompensāciju.
7.4.2. Gadījumā, ja CEĻOJUMA laikā KLIENTAM ir sūdzības par pakalpojumu:
7.4.3. KLIENTAM ir pienākums nekavējoties informēt AĢENTŪRAS pārstāvi. Gadījumā, ja konflikts netiek atrisināts uz vietas CEĻOJUMA laikā,  KLIENTS šo sūdzību iesniedz AĢENTŪRAI pēc atgriešanās no CEĻOJUMA.
7.5. Visi strīdi un domstarpības, kas var rasties šī LĪGUMA darbības laikā starp Pusēm, tiks risināti sarunu ceļā, bet to neatrisināšanas gadījumā LR normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.
7.6. LĪGUMS stājas spēkā no pušu parakstīšanas brīža un darbojas līdz pušu saistību izpildei.
7.7. LĪGUMS var tikt izmainīts vai papildināts tikai  pēc pušu vienošanās. Visas izmaiņas un papildinājumi noformējami rakstiski un ir šī LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa.7.8. LĪGUMS sastādīts divos eksemplāros latviešu valodā, katrai pusei pa vienam eksemplāram, katram eksemplāram ir vienāds juridisks spēks.

                 

AĢENTŪRAS  PĀRSTĀVIS                                                              KLIENTS

 

Paraksts:                                                                     Paraksts:         
                                   

(vārds, uzvārds)                                                          (vārds, uzvārds)            

 


 

PIELIKUMS NR. 1

Līgumam Nr. ____________________

Rīgā                                                                 2020. gada ___________


Ceļojuma galamērķis :               _________________________________________________  

Ceļojuma cena:                           _________________________________________________

Izbraukšanas datums/laiks :        _____________________________________________________

Atgriešanās datums/laiks:          _____________________________________________________

Transporta veids                         lidmašīna 

Viesnīcas nosaukums                _____________________________________________________

Viesnīcas kategorija (attiecīgajā valstī)      _________________________________________

Numuru  tips viesnīcā                _____________________________________________________

Ēdināšana viesnīcā                       Bez ēdin.      Brokastis       Puspansija    Pilna pansija     Viss iekļauts

Vīza                                           vajadzīga       nav vajadzīga

Ceļojuma apdrošināšana              ir sava           vajadzīga          nav vajadzīga

Ceļojuma cenā iekļauti pakalpojumi:

_____________________________________________________                                              

_____________________________________________________

Papildu pakalpojumi, kas nav iekļauti ceļojuma cenā:

_____________________________________________________                                               

_____________________________________________________

Klienta īpašās vēlmes
(tiek izpildītas iespēju robežās)       (numuri blakus, precīza numura atrašanās vieta utt.)              _____________________________________________________

AĢENTŪRA piedāvā klientam noslēgt līgumus uz sekojošiem apdrošināšanas veidiem / riskiem:

Apdrošināšanas programma:
………………………

Atsakoties no piedāvātās apdrošināšanas, KLIENTS pats uzņemas atbildību par visiem izdevumiem, kuri varētu rasties saslimšanas un/vai nelaimes gadījumu un/vai ceļojumu anulēšanas rezultātā.

 

AĢENTŪRAS  PĀRSTĀVIS                                                              KLIENTS

 

Paraksts:                                                                     Paraksts:

(vārds, uzvārds)                                                         (vārds, uzvārds)            

Neizdodas atrast savu ideālo ceļojumu? Viss kārtībā! Ja to šeit neredzat, tas nenozīmē, ka tāds neeksistē!

Pastāstiet mums par savām vēlmēm, zvanot +371  67 085 001 vai rakstot uz celojumi@latviatours.lv.

Latvia Tours pieredze Jums palīdzēs!